logo
ajax loader
Regulamin współpracy

Niniejszy regulamin określa warunki realizacji zleceń przez firmę Greenprint s.c. (zwanej dalej Wykonawcą), a firmą składającą zamówienie (zwaną dalej Zamawiającym).

Pełne dane Wykonawcy:
Greenprint s.c. Maciej Blok, Jacek Blok, Andrzej Blok
Ul. Perla 5a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292480919, REGON 367616930

ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia składane są w formie pisemnej bądź elektronicznej poprzez akceptację wystawionego przez Wykonawcę dokumentu pro formy lub zamówienia. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby upoważnione do składania zamówień w imieniu zamawiającego.
2. Składając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej, bez podpisu Zamawiającego, o ile nie zastrzeże inaczej.
3. Złożone zamówienie może być anulowane tylko za zgodą Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający pokryje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją zamówienia.

PŁATNOŚCI
1. Zamówienia do wartości 1000 zł netto płatne są przedpłatą przed realizacją zamówienia.
2. Nowi klienci zobowiązani są do przedpłaty za pierwsze dwa zamówienia, a następnie mogą ubiegać się o standardowy 14 dniowy termin płatności.
3. W przypadku wykonania zamówienia w partiach, Zamawiający pokrywa koszt dostawy każdej partii i otrzymuje fakturę za każdą dostarczoną partię.
4. Złożenie reklamacji lub wystąpienie kwestii spornych nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowego uregulowania należności względem Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane zamówienie tylko i wyłącznie do wartości tego zamówienia.
6. Zamawiający, który był uprawniony do wystawienia faktury ze stawką VAT 0%, a utracił to prawo przed wystawieniem faktury, zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zdobienia wykonywane są zgodnie z zaakceptowaną wizualizacją. Wizualizacja przedstawia podgląd gotowego produktu i nie może być traktowana jako jego dokładna reprezentacja. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia wizualizacji i wniesienia uwag przed jej akceptacją. Za zaakceptowanie wizualizacji zawierającej błędy odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
2. Zamawiający ma prawo wnieść 2 darmowe poprawki do wizualizacji.
3. Podane na wizualizacji kolory w skali Pantone są przybliżonymi wartościami. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby uzyskać jak najbardziej zbliżony kolor. Końcowy odbiór kolorystyczny uzależniony jest od wielu czynników, takich jak: światło, w którym produkt jest oglądany, rodzaj produktu, materiał i jego kolor z którego produkt jest wykonany.
4. W przypadku nie podania kolorów Pantone przez Zamawiającego, kolor nadruku dobierany jest przez Wykonawcę. W takim przypadku niezgodność uzyskanego koloru z oczekiwaniami Zamawiającego nie może być podstawą do reklamacji.
5. Zamawiający może zlecić wykonanie próby zdobienia. Koszt próby pokrywa Zamawiający.
6. Ewentualne zmiany w zdobieniach po zaakceptowaniu wizualizacji lub próby możliwe są tylko za zgodą Wykonawcy i mogą podlegać dodatkowym opłatom.
7. Zamówienia realizowane są w przeciągu 7-14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty i dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania zlecenia oraz zaakceptowania wizualizacji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dłuższego terminu realizacji w przypadku dużego obłożenia zleceniami.
8. Podany na dokumencie pro formy lub zamówienia termin realizacji jest przybliżonym terminem wysyłki zlecenia i zakłada opłacenie zlecenia oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów w przeciągu 24h oraz akceptację wizualizacji w przeciągu 24h od jej otrzymania.
9. W przypadku nadruków wykonywanych na towarze powierzonym przez Zamawiającego, wykonawca zastrzega sobie prawo do przeznaczenia do 3% szt. towaru (minimum 2 szt.) na spady produkcyjne.
10. Wykonawca ma prawo dostarczyć o 5% mniejszą bądź większą ilość zamówionego towaru (minimum 2 szt.). Zamawiający zobowiązuje się przyjąć dostarczoną ilość i zapłacić za nią.
11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w poszczególnych rozmiarach zamówionych produktów, przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.
12. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia plików wg wymagań Wykonawcy. Dostosowanie plików nie spełniających wymagań może wiązać się z dodatkowymi opłatami, o których Zamawiający zostanie poinformowany przed wykonaniem zamówienia.
Wymaganie dotyczące plików znajdują się pod adresem greenprint.com.pl/przygotowanie-do-druku/
13. Błędy w zdobieniu wynikające z dostarczenia plików niespełniających wymagań Wykonawcy nie mogą być podstawą do reklamacji.
14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
15. Matryce, klisze, programy haftujące i inne materiały wykonane przez Wykonawcę w celu realizacji zlecenia, pozostają własnością Wykonawcy. Matryce nie są przechowywane i ich koszt jest doliczany każdorazowym przy wznowieniu zlecenia.

DOSTAWY
1. Standardowo towar wysyłany jest firmą transportową. Zamawiający może też odebrać towar własny transportem.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw leżące po stronie firm transportowych, na które Wykonawca nie miał wpływu.
3. W przypadku widocznej szkody (np. uszkodzenia kartonów), Zamawiający jest zobowiązany do odnotowania tego faktu na liście przewozowym w obecności kuriera oraz do przeliczenia towaru w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek sporządzenia właściwego protokołu w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
4. Standardowo towar jest pakowany zbiorczo w kartony. Za dodatkową opłatą możliwe są inne sposoby pakowania.

REKLAMACJE
1. Reklamacji podlega wyłącznie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, który nie był poddany dalszym modyfikacjom (np. zdobieniu, przetworzeniu).
2. Wykonawca nie przyjmuje zwrotów towarów zgodnych z zamówieniem i nieuszkodzonych.
3. Wszelkie informacje o brakach ilościowych lub jakościowych muszą zostać zgłoszone Wykonawcy pisemnie bądź drogą elektroniczną w przeciągu 7 dni od otrzymania towaru przez Zamawiającego.
4. Koszt transportu reklamowanego towaru do siedziby Wykonawcy ponosi Zamawiający.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji to 7 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji i dostarczenia reklamowanego towaru.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane czynnikami, na które Wykonawca nie miał wpływu.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub anulowania zlecenia jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami za poprzednie produkcje.
3. Dane techniczne prezentowanych w ofercie Wykonawcy produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki.
4. Zdjęcia prezentowanych produktów są poglądowe. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy zdjęciami produktów, a rzeczywistymi produktami.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie różnice w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
6. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do wzorów zdobień, które zleca Wykonawcy. Wykonawca nie weryfikuje zlecanych zdobień w zakresie wykorzystywania praw autorskich. Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie praw autorskich zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich jest wyłączona.
7. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę zrealizowanych zleceń w swoich materiałach reklamowych, na stronach internetowych należących do Wykonawcy i na targach branżowych. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie przez Wykonawcę informacji o wykonaniu zlecenia dla Zamawiającego w swoich materiałach.
8. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji zlecenia strony będą się starały rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Prawem właściwym dla zamówień składanych u Wykonawcy jest prawo polskie.
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.04.2020 r.

rozpocznij współpracę
Skontaktuj się z nami
Przygotujemy dla Ciebie darmową
i niezobowiązującą ofertę.
bezpłatna wycena oferty